Υγιές εργασιακό περιβάλλον

Σήμερα οι άνθρωποι παιρνούν πολλές ώρες στο χώρο εργασίας τους. Είναι απαραίτητο λοιπόν να είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να εξασφαλίζεται η ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Η υγεία δεν είναι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας αλλά μια θετική κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον είναι εκείνο στο οποίο δεν υπάρχει μόνο η απουσία επιβλαβών συνθηκών, αλλά μια αφθονία της προαγωγής της υγείας μέσα σε αυτό.

Η δημιουργία ενός ψυχικά υγιή χώρου εργασίας έχει πολλά οφέλη και σώζει τους οργανισμούς τόσο από άμεσο όσο και από έμμεσο κόστος που δημιουργούνται από τα προβλήματα ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Εξασφαλίζει, επίσης, ότι οι ηθικές και νομικές υποχρεώσεις των εργοδοτών για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων πληρούνται. Για αρκετές επιχειρήσεις χρειάζεται να δοθεί έμφαση σε μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων, τόσο σε ατομικό επίπεδο (π.χ. ευαισθητοποίηση των εργαζομένων) όσο και σε οργανωτικό / επιχειρηματικό επίπεδο (π.χ. τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου της ψυχικής υγείας όπως είναι το εργασιακό άγχος εντός του περιβάλλοντος της εργασίας).

Για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και την ανάπτυξη ενός λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας, είναι σημαντικό να οικοδομήσουμε τις δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού ή της επιχείρησης.

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας: 

  • το εργασιακό άγχος
  • οργανωτικές στρατηγικές
  • εκπαιδευτικά προγράμματα

Οι παραπάνω παράγοντες είναι κρίσιμοι για την επιτυχία της οικοδόμησης ενός ψυχικά υγιές εργασιακού περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται: 1) Δέσμευση από τα ανώτερα οργανωτικά όργανα και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. 2) Ορατή, μακροπρόθεσμη δέσμευση για την εστίαση της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας που θα οδηγήσει σε συνεχής θετικές αλλαγές.

  • Η συμμετοχή των εργαζομένων: Είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στις προσπάθειες για βελτίωση της εστίασης στην ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας. Πρέπει να αναζητηθεί η συμβολή τους σε κάθε βήμα από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση και την αξιολόγηση.
  • Δέσμευση των αναγκαίων πόρων για την επιτυχία: Πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της εστίασης για την ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας απαιτούν την παροχή επαρκών πόρων, εάν πρόκειται να είναι επιτυχής. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει απλά αφιέρωση χρόνου σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η ανάπτυξη και η προώθηση μιας πολιτικής για την ψυχική υγεία ή την διάθεση χρηματικών πόρων.
  • Μια αειφόρος προσέγγιση: Ακόμη και αν οι πρωτοβουλίες στο χώρο εργασίας έχουν επιτυχία στην αρχή, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνέχεια τους.

Η διαρκής βελτίωση απαιτεί δράσεις και οι ενέργειες αυτές πρέπει να είναι μέρος της καθημερινής λειτουργίας του χώρου εργασίας. Θέλει κόπο τόσο για να δημιουργήσεις ένα υγιές περιβάλλον εργασίας, όσο και να το συντηρήσεις. 

(4312)