Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν δράση κατά της κατάθλιψης

Υπάρχει μια σειρά από λόγους που εξηγούν την ανάγκη για «επιχειρηματική» υποστήριξη των οργανισμών και των επιχειρήσεων, για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας στους χώρους εργασίας τους

Υπάρχει μια σειρά από λόγους που εξηγούν την ανάγκη για «επιχειρηματική» υποστήριξη των οργανισμών και των επιχειρήσεων, για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας στους χώρους εργασίας τους.

Οφέλη

Τα άτομα που έχουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, η οποία αντικατοπτρίζεται από τη φύση του ρόλου και του εργασιακού περιβάλλοντος, είναι πιο πιθανό να έχουν καλύτερη ψυχική υγεία. Οι εργοδότες που προωθούν και υποστηρίζουν την ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας έχουν καταφέρει να μειώσουν άμεσες και έμμεσες δαπάνες και να εξασφαλίσουν ότι οι ηθικές και νομικές υποχρεώσεις τους για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων πληρούνται.

Οι κοινότητες επωφελούνται από την ύπαρξη ψυχικής υγείας στους χώρους εργασίας μέσω των μεγαλύτερων επιπέδων κοινωνικής ένταξης και κατ’ συνέπεια οικονομικών οφέλη, όπως αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση του κύκλου εργασιών και μείωση της χρήσης των υπηρεσιών περίθαλψης και φαρμακευτικής αγωγής.

Χρηματοοικονομικά έξοδα

To oικονομικό κόστος που σχετίζεται με τις συνθήκες ψυχικής υγείας στον χώρο εργασίας μπορεί να είναι άμεσo ή έμμεσo. Οι άμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν τις απουσίες, την μειωμένη παραγωγικότητα, καθώς και τις αποζημιώσεις των οφειλών στους εργαζομένους.

Το έμμεσο κόστος αφορά την κακή απόδοση στην εργασία, το χαμηλό ηθικό, τον υψηλό κύκλο εργασιών, την πρόωρη συνταξιοδότηση, τα προβλήματα υγείας, τις κυρώσεις για παραβίαση της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Ανεξάρτητα από το αν τα μέτρα έχουν συμβάλει ή όχι στην κατάσταση ενός εργαζομένου, ο αντίκτυπος μιας κατάθλιψης στο χώρο εργασίας περιλαμβάνει: – 3 έως 4 ημέρες απουσίας από την εργασία ανά μήνα για κάθε άτομο που βιώνει την κατάθλιψη – -12.000.000 ημερών από μειωμένη παραγωγικότητα κάθε χρόνο

Νομοθετικές ρυθμίσεις

Οι εργοδότες υπόκεινται σε μια σειρά νομοθετικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας. Αυτά περιλαμβάνουν:

Την υγεία και την ασφάλεια εργασίας: Η εργασιακή νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια απαιτεί από τους εργοδότες να εξασφαλίζουν χώρους εργασίας που να είναι τόσο σωματικά όσο και ψυχικά ασφαλή και υγιεινά για όλους τους εργαζόμενους και δεν προκαλούν προβλήματα υγείας ή επιδεινώνουν τις υπάρχουσες συνθήκες.

Αποφυγή Διακρίσεων: Η νομοθεσία απαιτεί από τους εργοδότες να εξασφαλίζουν χώρους εργασίας που δεν γίνονται διακρίσεις εις βάρος εργαζομένων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι εργοδότες υποχρεούνται να προβαίνουν σε εύλογες προσαρμογές για να καλύψουν τις ανάγκες των εργαζομένων με προβλήματα ψυχικής υγείας και να εξασφαλίζουν ότι δεν παρενοχλούνται από άλλους συναδέλφους.

Ιδιωτικότητα: Νομοθεσία προστασίας της ιδιωτικής ζωής απαιτεί από τους εργοδότες να εξασφαλίζουν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της ψυχικής υγείας του εργαζομένου και να μην αποκαλύπτονται σε κανέναν χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου.

(1324)